Polityka prywatności i zarządzanie plikami Cookies

Polityka prywatności

Mając na względzie wykonanie obowiązków nałożonych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) niniejszym informujemy, że od dnia 14 czerwca 2018 w naszej polityce ochrony danych osobowych wprowadzone zostały poniżej wskazane zasady przetwarzania danych osobowych.

1. Definicje

 • Polityka – oznacza niniejszą politykę prywatności;
 • RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1);
 • Dane – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. art. 4 pkt 1 RODO;
 • Dane szczególnych kategorii – oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;
 • Osoba – oznacza osobę, której dane dotyczą;
 • Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w naszym imieniu;
 • Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu internetowego www.gerros.eu

2. Postanowienia Ogólne

 • Niniejsza polityka zawiera zasady ochrony danych osobowych stosowane w serwisie www.gerros.eu
 • Administratorem Danych Osobowych jest serwis www.gerros.eu
 • Serwis www.gerros.eu przetwarza dane osobowe opierając się na zasadach:
  • Legalności – przetwarza dane osobowe zgodnie przepisów prawa art. 6 RODO
  • Bezpieczeństwa – zapewnia odpowiednie środki zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”)
  • Gwarancji praw jednostki – zapewnia osobom, których dane są przetwarzane wykonywanie przysługujących im na podstawie RODO praw.
  • Rozliczalności – prowadzi dokumentacje spełniając jednocześnie spoczywające na nim obowiązki wykazania przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem
  • Minimalizacji danych – zapewnia, że dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
  • Prawidłowości – zapewnia przetwarzanie prawidłowych danych osobowych, a w przypadku, nieprawidłowych danych osobowych gwarantuje ich niezwłoczne usunięcie lub sprostowanie
  • Ograniczenia celu – zapewnia, że dane zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i są nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami
  • Czasowości – zapewnia przechowywanie danych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane

3. Legalność przetwarzania danych osobowych

 • Serwis www.gerros.eu przetwarza dane w celu m.in.:
  • komunikacji i udzielania odpowiedzi na udzielone zgłoszenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych;
  • wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych, pracowniczych itp.) – przez czas trwania tych obowiązków lub przez okres niezbędny do wykazania spełniania tych obowiązków organom uprawnionym do kontroli w tym zakresie – podstawą przetwarzania jest tu obowiązek prawny ciążący na administratorze;
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań – podstawą przetwarzania jest tu uzasadniony interes lub obowiązek prawny ciążący na administratorze;
  • przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych; podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, a w zakresie, gdy dane osobowe przekazywane przez Państwa nie są objęte przepisami – dane przetwarzane są na podstawie zgody.
 • Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne np. do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.
 • Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez serwis www.gerros.eu są art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f. RODO.

4. Uprawnienia Jednostki

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu prawo usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy nie ma dalszego ich przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania byśmy ograniczyli przetwarzanie waszych danych osobowych na czas sprawdzenia prawidłowości danych, bądź dochodzenia roszczeń.
 • Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia nam zastrzeżenia odnośnie tego jak przetwarzamy Państwa dane, w takim wypadku mają Państwo prawo także złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie złożonego oświadczenia o wyrażeniu zgody na to przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

5.Zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona przez Administratora przez opublikowanie jej nowej wersji.

Wersja 1, 14.06.2018

---------------------------------------------------------------

Co to jest plik "Cookie"?

"Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strony internetowe firmy GERROS korzystają z plików cookie?

Pliki "cookie" używane na stronach internetowych firmy GERROS umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych firmy GERROS :

 • dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie,   
 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics  - więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika,
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz firmy, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych
 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785


Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronach firmy GERROS mogą być używane dwa rodzaje plików „cookie”:

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będą się wyświetlać nasze strony w Twojej przeglądarce.

Uwaga: Niektóre funkcje w naszych serwisach wymagają akceptacji korzystania z plików Cookie. Brak akceptacji korzystania z plików cookie w niektórych przypadkach może powodować błędne działanie stron.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglądarki Firefox:

Na górze okna przeglądarki naciśnij przyciskFirefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje. Następnie wybierz panel Prywatność.
Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

Wybierz okres przechowywania ciasteczek:

 1. Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
 2. Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa.
 3. Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą

              o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
   
Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji

Więcej o ustawieniach przeglądarki Firefox

Dla przeglądarki Google Chrome:

    Kliknij menu Chrome  na pasku narzędzi przeglądarki.
    Wybierz Ustawienia.
    Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
    W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
    W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:

 1. Domyślne blokowanie plików cookie
  - Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
  - Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm.
  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.
 2. Domyślne zezwalanie na pliki cookie
  Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
  Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Więcej o ustawieniach przeglądarki Chrome

Dla przeglądarki Internet Explorer 9:

W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej o ustawieniach przeglądarki Internet Explorer 9

Powrót na górę